PopUp MP3 Player (New Window)

4. Elektriciteitscentrales

Hoe maak je elektriciteit uit brandstof? Electriciteit wordt opgewekt met generatoren. Deze moeten worden aangedreven. Daarvoor is nog steeds niets beters dan stoomturbines. Daarvoor is stoomdruk nodig. En om stoom te maken is warmte nodig. Dit wordt verkregen door fossiele brandstoffen te verbranden (in Nederland zijn dat kolen en aardgas). Technologie uit de 19e eeuw.

Bij dit proces gaat heel veel warmte verloren. Het rendement van een elektriciteitscentrale is ongeveer 40%. Om de elektriciteit thuis te krijgen zijn transformatoren, kabels en leidingen nodig. Daarbij wordt nog eens zo'n 7% energie (warmte) verloren. Het totale rendement van deze vorm van electriciteitsopwekking is dus ongeveer 33%.

Er gaat dus 2 keer zoveel energie verloren dan er elektrisch wordt opgewekt. En bij het gebruik daarvan treden nog meer verliezen op (wel eens een eitje gekookt op een kookplaat?).
Dit is een zeer energieverkwistend proces dus en daardoor is (deze) elektriciteit zeer milieubelastend.
Met bijvoorbeeld het koken op elektriciteit gebruik je dus 3 keer zoveel aardgas dan wanneer je kookt op aardgas. En dit zal de komende jaren ook nog wel gelden, omdat het aandeel van alternatief opgewekte elektrische energie vooralsnog zeer klein is.

Het slechte rendement van elektriciteitscentrales is natuurlijk al lang bekend en daarom zijn en worden op verschillende plaatsen in het land warmtenetten (stadsverwarming) aangelegd. Hiermee kan een deel van de verloren warmte van electriciteitscentrales maar ook van vuilverbrandingsovens worden gebruikt voor ruimteverwarming.
Dit is wel een zeer kostbare voorziening en geeft gebruikers ervan geen mogelijkheid andere leveranciers te kiezen. Dat leidt dan weer tot veel gemor.
Helaas wordt elektriciteit door de aandacht voor zonnepanelen en windmolens steeds meer gezien als een schone energie en wordt het gebruik ervan gestimuleerd. De groei hiervan wordt vooralsnog onvoldoende gecompenseerd door wind- en zonenergie.
Daarbij speelt ook dat het gebruik van aargdas moet worden beperkt omdat onze voorraad op raakt en in Groningen tot bodemverzakking leidt.

Er is nog een belangrijk punt dat momenteel veel verwarring geeft. Het CBS heeft in zijn cijfers een nieuwe rekenmethode gebruikt. Dit is de uitleg van het CBS:

Voor de berekening van het aandeel hernieuwbare energie wordt, in overeenstemming met Europese afspraken, uitgegaan van het energetisch eindverbruik van energie. Dit is verbruik van energie door eindverbruikssectoren (industrie, huishoudens, diensten, landbouw en vervoer) voor energetische toepassingen. Dit is dus exclusief het gebruik voor niet-energetische toepassingen zoals aardolie als grondstof voor plastic en de verliezen bij energie-omzetting. Bij de berekening worden de rekenregels gevolgd uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. Deze wijken wat af van de regels voor de nationale energiebalans en daardoor is het eindverbruik van energie in de statistiek hernieuwbare energie niet precies gelijk aan het energetisch eindverbruik uit de nationale energiebalans.

Dat betekent dat voor de berekeningen van het CBS nu wordt uitgegaan van 2119 PJ voor het totaal finale energieverbruik. In 2015 werd nog uitgegaan van 3045 PJ voor het energieverbruik.
Het blijkt dat het enorme energieverlies bij de opwekking van elektriciteit onzichtbaar gemaakt moet worden. Slecht voor het imago van elektriciteit (?).

Overigens wie denkt dat je beter elektriciteit met kernenergie zou kunnen opwekken omdat daarbij geen CO2 wordt gegenereerd, komt bedrogen uit. De warmteontwikkeling voor het opwekken van elektriciteit is hier vergelijkbaar met conventionele centrales. De opwarming van de aarde zal dus niet verminderen.

>   5. Alternatieve middelen